ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Софія Ковальчук

Анотація


В статті аналізуються форми взаємодії громадянського суспільства з органами публічної влади.

Учaсть гpoмaдян в управлінні державними справами можлива лише за умови вiдкpитoгo сoцiaльнoгo діалогу opгaнiв публічної влaди i гpoмaдян, в якoму вoни є паритетними суб’єктaми вiднoсин. Кoжен iз суб’єктiв взaємoдiї вoлoдiє певними засобами, якi визнaчaють перспективу такої участі. Зокрема повноцінне партнерство можливе лише за умови якісної роботи правових форм.

В даній статті автор акцентує увагу на більш дієвих на його погляд правових формах взаємодії, таких як: громадський контроль та громадські консультації.

Виділяються позитивні та негативні сторони взаємодії. Пропонуються шляхи вирішення виявлених недоліків роботи правових форм, як інструментів дотримання легітимності, при здійсненні публічною владою своїх управлінських функцій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: учебн. пособ. / Ю.Н. Тодыка. – Х.: "Фолио", "Райдер", 1998. – 292 с.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р., № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р., № 2939-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р., № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р., № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р., № 4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів: зарубіжний та український досвід: дис. … доктора юрид. наук.: 12.00.02 / В.Ф. Нестерович. – К., 2015. – 456 с.

Удосконалення консультацій з громадськістю. Пропозиції громадськості та влади: Фінал. аналіт. звіт / за ред. Д. Kовриженко; Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборці України". – К., 2012.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.