ДОЦІЛЬНІСТЬ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ірина Снісарчук

Анотація


Стаття присвячена питанню підвищення ефективності управління маркетинговим потенціалом шляхом використання аутсорсингу. В результаті досліджень виявлено переваги та недоліки у використанні аутсорсингу як стратегії управління. Запропоновано варіації використання обсягів аутсорсингу в залежності від стадії життєвого циклу вищого навчального закладу (відмова від сторонніх організацій, комбінований, повний перехід). Виявлено обставини при яких доцільність управління маркетинговим потенціалом на засадах аутсорсингу є найбільш ефективною (наявність підрозділів в інших містах, існування підпорядкованих організацій, коливання попиту на наявні освітні програми).


Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: монографія / Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинський. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 144 с.

Лизунова Е.Н. Стратегічне управління потенціалом підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності / Е.Н. Лизунова, А.В. Ганцура // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород: Гельветика, 2016. – Вип. 9. – С. 97-100.

Амосов О.Ю. Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект / О.Ю. Амосов // Бизнес-Информ. – 2012.– № 12. – С. 337-341.

Бравар Ж-Л. Эффективный аутсорсинг: Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений / Ж-Л. Бравар, Р. Морган; пер. с англ. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 251 с.

Календжян С.О. Три постулата теории аутсорсинга и делегирования полномочий / С.О. Календжян // Российское предпринимательство. – М.: ООО "Издательство "Креативная экономика". – 2016. – C. 2415-2432.

Прохоренко О.В. Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Прохоренко; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Х., 2015. – 214 с.

Юрьев С.В. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений: монография / С.В. Юрьев. – СПб., 2012. – 166 с.

Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентних преимуществ / Дж. Брайан Хейвуд; пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 176 с.

Global market size of outsourced services from 2000 to 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.statista.com.

Тищенко О.М. Аутсорсинг як фактор ефективності підприємств будівельної галузі / О.М. Тищенко, В.Є. Хаустова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.problecon.com/pdf/2012/4_0/129_135.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.