СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Ольга Дороніна, Крістіна Остапченко

Анотація


Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних та практичних рекомендацій щодо формування компенсаційного пакету в установах бюджетної сфери, який би у сучасних умовах забезпечував високу якість послуг, що надаються відповідними установами за рахунок забезпечення мотивованості персоналу. Запропоновано підходи щодо визначення коефіцієнту якості праці, що ґрунтуються на рейтингуванні діяльності працівників закладів вищої освіти. Обґрунтовано складові організаційно-економічного механізму стимулювання працівників бюджетних установ з використанням коефіцієнту якості праці.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин. Київ: Знання, 2011. 390 с.

Економічна енциклопедія. Словопедія. URL: http:slovopedia.org.ua///38/53423/385840.html.

Економічний енциклопедичний словник. URL: http://zalik.org.ua/index.php?newsid=32792.

Лиоба Верт. Экономическая психология. Теоретические основы и практическое применение. Пер. с нем. Харьков: Гуманитарный центр, 2013. 432 с.

Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотиваційний менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ, 2014. 479 с.

Про освіту: Закон України від 22.05.2018 р., № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text =%F0%E5%E9%F2%E8%ED%E3#w11.

Цимбалюк С.О. Аналіз наукових підходів до конструювання компенсаційного пакета: теоретико-прикладні аспекти. Бізнесінформ. 2013. № 4. C. 286-293.

References:

Hrishnova, O.A. (2011). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor economics and social and labor relations]. Kyiv [in Ukrainian].

Ekonomichna entsyklopediia. Slovopediia. Retrieved from http:slovopedia.org.ua// /38/53423/385840.html [in Ukrainian].

Ekonomichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Economic encyclopedia. Slovopediya]. zalik.org.ua. Retrieved from http://zalik.org.ua/index.php?newsid=32792 [in Ukrainian].

Lioba Vert. (2013). Ekonomicheskaia psiholohiia. Teoreticheskie osnovy i prakticheskoie primeneniie [Economic psychology. Theoretical bases and practical application]. Kharkiv [in Russian].

Kolot, A.M., & Tsymbaliuk, S.O. (2014). Motyvatsiinyi menedzhment [Motivational management]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro osvitu" [Law of Ukraine "About education"]. (2008). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%F0%E5%E9%F2%E8%ED%E3#w11 [in Ukrainian].

Tsymbaliuk, S.O. (2013). Analiz naukovykh pidkhodiv do konstruiuvannia kompensatsiinoho paketa: teoretyko-prykladni aspekty [Analysis of the scientific going near constructing of compensative package: the theoretical and applied aspects.] Biznesinform, 4, 286-293 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.