ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПРАВОСВІДОМІСТЬ

Тетяна Міхайліна

Анотація


В роботі розкриваються аспекти взаємодії правової та політичної системи суспільства та здійснено спроби аргументувати шляхи їх якісної трансформації через механізм підвищення правосвідомості.

Було зроблено висновок про часткове співпадіння політичної та правової системи одна з одною та з іншими підсистемами соціуму, але водночас наявність ознак, характерних лише певній системі. Також знайшла підтримку і розвиток теза про доцільність лише синхронної модернізації політико-правових явищ, що повинно відбиватись на рівні правової політики, яка, у свою чергу, виступає передумовою властивого їй ступеня правосвідомості населення. Правосвідомість же за кібернетичним принципом идентифікується в якості інтегративного елементу не лише правової реальності, а й усіх соціальних підсистем з останньою.

В роботі акцентується увага на тому, що усі політичні зрушення (сприятливі або ні), будучи опосередкованими правосвідомістю, призводять до її трансформацій, а через неї знаходять відображення у всіх правових феноменах, причому зворотній зв’язок також має місце. Зазначене наводить на думку, що підвищення рівня правосвідомості виключно правовими засобами представляється обмеженим саме через її інтегративні властивості. Очевидним, виходячи з цього, є висновок про ефективність позитивних трансформацій правосвідомості лише на основі залучення власне юридичних, політичних, економічних, інформаційних, організаційних та загальносоціальних механізмів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев С.С. Политические системы и политическая организация общества. Социально-политические науки. 1992. № 1.

Дзюбка І.С. Політологія: теорія політичної системи суспільства. URL: www.readbookz.com/book/180/6287.html.

Політика, право, демократія. URL: http://om.net.ua/11/11_7/11_79236_politika-pravo-demokratiya.html.

Дьоміна О.С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 33 с.

Исаков Н.В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практики. Ростов-на-Дону, 2004. С. 3-6.

Руднєва О.М., Ярмиш О.Н. Правова політика України: стан, проблеми концептуалізації та підвищення ефективності. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 груд. 2012 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 6-26.

Гетьманчук М.П., Грищук В.К., Турчин Я.Б. Політологія: навч. посіб. Київ: Знання, 2010. 415 с.

Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Заєць А.П. Законодавча правова політика в Україні: наближення до сутності права та забезпечення його верховенства. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 груд. 2012 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 53-61.

Петришин О.В. Основні напрями формування і розвитку правової політики. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 груд. 2012 р.). Київ: НІСД, 2013. С. 28-31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.