МІСЦЕ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Катерина Савченко

Анотація


Статтю присвячено виявленню місця судової практики у правових системах, що відносяться до різних правових сімей.

 Виявлено, що у правових системах романо-германського типу судова практика знаходиться у структурі практики юридичної. Натомість у країнах англо-саксонської правової сім’ї правовий прецедент як джерело права переміщується до іншого елементу правової системи, а саме, – системи права. Однак, у державах змішаного типу правових систем характеристики судової практики не є настільки однозначними, оскільки залежно від комбінації індивідуально-правового та нормативного начала у змісті судових рішень, їхня роль та місце у правовій системі можуть змінюватися.

Повний текст:

PDF

Посилання


Братусь С.Н., Венгеров А.Б. Понятие, содержание и формы судебной практики. Судебная практика в советской правовой системе. Под. ред. С.Н. Братуся. Москва: Юрид.лит., 1975. С. 8-74.

Васильєв С.В. Судова практика: поняття, значення і види. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право. 2013. № 1082. Вип. 16. С. 191-195.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р., № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України.

Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім’ї. Вісник Академії правових наук. 2003. № 4 (34). С. 92-99.

Савенко М. Роль практики Європейського суду з прав людини у конституційному судочинстві України. Вісник Конституційного суду України. 2005. № 6. С. 51-55.

Корчак Н.М. Судова практика як форма забезпечення правопорядку у сфері конкуренції. Юридичний вісник Національної академії Управління. 2012. № 4 (25). С. 108-111.

Мазур М.В. Судова практика як джерело права: проблема визначення поняття. Фінанси і право. 2011. № 3. С. 493-498.

Лазарев В.В. Правоположения: понятие, происхождение и роль в механизме юридического воздействия. Правоведение. 1975. № 5. С. 7-15.

Безина А.К. Судова практика в механизме правового регулирования трудових отношений. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1989. 183 с.

Гринева А.В. Понятие и виды судебных правовых позиций: вопросы теории: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Москва, 2008. 24 с.

Дідікін А. Правові позиції судового органу конституційного контролю. Юстініан. 2009. № 9. URL: www.justinian.com.ua/article.php?id=3295.

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 5 червня 2006 року, № 01-8/1231 «Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 18.06.2004 р., № 01-8/1172 «Про практику Верховного Суду України щодо участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v1231600-06.

Майданик Р. Прецедентні рішення вищих судів і система права України. Юридичний вісник України. 2009. 7–13 листоп. № 45). С. 7.

Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Київ, 2002. 207 с.

Гураленко Н.А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект. Львів, 2010. 120 с.

Міхайліна Т. Аспекти співвідношення правового прецеденту та судової практики у контексті правосвідомості. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 45. С. 88-96.

Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.