КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ

Ярослав Неділько

Анотація


У статті досліджено особливості способів вчинення кіберзлочинів як елементу криміналістичної характеристики.

Визначено, що в юридичній науці спосіб вчинення злочину досліджується в кримінально-правовому, кримінально-процесуальному, криміналістичному напрямах та вкладає у дане визначення своє особливе значення.

Розглянуто основні підходи вчених до визначення поняття «спосіб вчинення злочину», які, своєю чергою, дали можливість навести сучасне визначення способу вчинення кіберзлочину. Проаналізовано генезу способів вчинення комп’ютерних злочинів та їх трансформацію у кіберзлочини. За результатами проведеного дослідження надано класифікацію способів вчинення кіберзлочинів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Курс криминалистики. Общая часть. За ред. В.Е. Корноухова. Москва: Юристъ, 2000. 784 с.

Коновалова В.О. Вбивство: мистецтво розслідування: монографія. Харків: Факт, 2001. 311 с.

Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. Москва: Юриздат, 1950. 324 c.

Шавер Б.М. Криминалистика. Москва: Юриздат, 1952. 412 с.

Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений. Вопросы криминалистики. 1962. № 6–7. С. 152–167.

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Изд-во Харьков. юрид. ин-та, 1965. 28 с.

Благута Р.І., Сибірна Р.І., Бараняк В.М. та ін. Криміналістика: навч. посіб. За ред. Є.В. Пряхіна. Київ: Атіка, 2012. 496 с.

Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: дис. … доктора юрид. наук. Москва, 1970. 395 с.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие. Москва: Юнити-Дана, 2001. 837 с.

Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістика: підручник. За ред. П.Д. Біленчука. Київ: Атіка, 2001. 544 с.

Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1975. 57 с.

Розслідування окремих видів злочинів: навчальний посібник. За ред. М.А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої. Київ: Алерта, 2015. 536 с.

Computer. URL: www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/computer (дата звернення: 13.03.2020).

Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. Москва: Юридическая литература, 1991. 157 с.

Криминалистика: учебник. Под. ред. А.В. Волынского. Москва: Закон и право; Юнити-Дана, 1999. 615 с.

Паламарчук Л.П. Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2004. 214 c.

Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методика расследования. Москва, 1996. 182 с. URL: https://lawbook.online/kriminalisticheskaya-metodika-uchebnik/sposobyi-soversheniya-kompyuternyih-30023.html (дата звернення: 13.03.2020).

Конвенція про кіберзлочинність: міжнародний документ від 23.11.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575 (дата звернення: 13.03.2020).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 13.03.2020).

Федоров В.В. Компьютерные преступления: выявление, расследование и профілактика. Законность. 1994. № 6. С. 45–46.

Шкідливі програми: поняття, ознаки, класифікація. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27244/2/IMST_2018_Sinkovskyi_D-Shkidlyvi_prohramy_poniattia_55.pdf (дата звернення: 13.03.2020).

WannaCry. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/WannaCry (дата звернення: 13.03.2020).

Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2004. 304 с.

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15 (дата звернення: 13.03.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.