ANALÝZA FINANCOVANIA OBRANY SR V ZMENENOM BEZPEČNOSTNOM PROSTREDÍ

Lenka Palaščáková

Анотація


Zabezpečenie obrany slobody, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti danej krajiny, ako aj ochrany života a majetku jej občanov, patrí medzi základné úlohy každého štátu. Na plnenie týchto úloh vynakladá štát časť svojich ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Z toho vyplýva, že pri zabezpečení potrieb národnej bezpečnosti a obranyschopnosti krajiny vystupuje ako rozhodujúci činiteľ ekonomika. Príspevok sa zameriava na analýzu financovania obrany SR v zmenenom bezpečnostnom prostredí.

Повний текст:

PDF

Посилання


Fischer D. Bezpečnostná politika SR v roku 2015. In Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2015. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, N.O. ISBN 978-80-89356-44-7.

Jurčák V. – Jurčák J. Extrémizmus ako vnútorná bezpečnostná hrozba. In Národná a medzinárodná bezpečnosť. Zborník vedeckých a odborných prác zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013. ISBN 978-80-8040-475-8.

Baldwin R. – Wyplosz Ch. Ekonomie evropské integrace, 4. vyd. Grada Publishing, 2013. 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8.

Ivančík R. Analýza trendov vo financovaní obrany Slovenskej republiky v zmenenom bezpečnostnom prostredí. In Politické vedy. [online], roč. 15, č. 1, 2012. ISSN 1335 – 2741, s. 131 – 161. Dostupné na internete: .

Benčo J. - Lašček L. Verejný sektor. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 2002. 139 s. ISBN 80-8040-172-1.

Lašček L. Ekonomické zabezpečenie obrany štátu. In Spoločnosť, armáda, osobnosť, 1999, č. 1. ISSN 1336-1910.

Kirshner J. Political Economy in Security Studies After the Cold War. In Review of International Political Economy [online], 1997, vol. 5, no. 1 [cit.84 2013-02-20]. Dostupné na internete: http://www.jstor.org/discover/10.2307/4177257?uid=3739024&uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101899774183. ISSN 1075-4857

Ivančík R. - Kelemen M. Obrana štátu: Ekonomika, plánovanie a financovanie obrany. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. 257 s. ISBN 978-80-8040-410-9.

www.mosr.sk.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Přívarová M. - Martincová M. Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: MERKURY s.r.o., 2005. 240 s. ISBN: 80-89143-25-3.

Benč V. Ekonomické aspekty členstva v NATO. Prešov: Vydavateľstvo Rokus, 2003. 95 s. ISBN 80-89055-36-2.

Obranná stratégia Slovenskej republiky. Schválená Národnou radou Slovenskej republiky 23. septembra 2005. Dostupné na: https://www.mosr.sk/data/files/832.pdf.

www.mfsk.sk.

SSPI. Obranný rozpočet na rok 2017. Tri najdôležitejšie čísla. Dostupné na: https://slovaksecurity.org/o-nas/.

Výdavky na obranu v NATO mierne rastú. Slovensko je deviate od konca. [Citované 04.07.2016]. Dostupné na: hnonline.sk/.../788140-vydavky-na-obranu-v-nato-mierne-rastu-slovensko-je-deviate...

Purdek I. 20 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. In Vojenská osveta, Spoločenskovedné semináre, 1. časť. Liptovský Mikuláš: Personálny úrad OS SR, 2013. ISBN 978-80-89609-01-7. s. 3-29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.