OTÁZKA VZŤAHU ŠTÁTU A CIRKVÍ NA SLOVENSKU

Dávid Palaščák

Анотація


. Otázku vzťahu štátu a cirkvi nemožno zužovať len na vzťah dvoch administratív – štátnej a cirkevnej. Dohoda dvoch uvedených administratív nemôže vyčerpávajúcim spôsobom odpovedať na hľadanie ich vzťahu a už vôbec nie na hľadanie miesta a úlohy cirkvi v modernej spoločnosti. Príspevok sa zaoberá vzťahmi štátu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku so zreteľom na vývoj po roku 1989 v rovine legislatívnej a v rovine politických diskurzov. V dnešnom dynamickom procese sekularizácie, v ktorom si každá súčasť spoločnosti, teda aj cirkev, nachádza sebe vlastné miesto, sa logicky natíska aj otázka ďalšieho usporiadania tohto vzťahu

Повний текст:

PDF

Посилання


Robertson R. Globalization – Social Theory and Global Culture. Sage Publications Ltd, 1992, s. 224.

Čikeš R. Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Súčasné usporiadanie a trendy vo vývoji vzťahu štátu a cirkví. 1.vyd. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi, 2010. ISBN 9788089096435.

Moravčíková M. – Valová E. Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2010. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2011.

Čeplíková M. Ideologicko – právne otázky vzťahu štátu a cirkví v Slovenskej republike. In Gbúrová M. (ed) Ideológie ne prahu III. tisícročia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. ISBN 80-8068-043-4, s. 272-279.

Kocúr M. Cirkvi a štát po roku 1989: vybrané problémy a výzvy. In Bútora M. a kol. (eds). Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. Kalligram, 2010. ISBN 978-80-89345-19-9.

Baranov A. – Kazakevič H. Parlamentskie debaty: Tradicii i novatorstvo. In Moskva: Znanie, Novoe v žizni, nauke i technike. Serija: "Nauka ubeždať”, № 10, 1991.

Šejhal E. Semiotika političeskovo diskursa. Moskva, Volhohrad: Peremena, 2000. 175 s.

Dulebová I. Politický diskurz ako objekt lingvistického výskumu. Jazyk a kultúra číslo 9/2012.

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.

Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

Zákon č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.

Zákon č. 16/1990 Zb., ktorým sa mení zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.

Kollár M. Cirkvi. In.: Mesežnikov, G. − Ivantyšyn M. (eds.) Slovensko 1998-1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: IVO, 1999.

Zmluva 326/2001 Z.z.. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Moravčíková M. Štát a cirkev v Slovenskej republike. In Jozefčiaková S. (ed.) Štát a cirkev v postsocialistickej Európe. Bratislava: ÚVŠC, 2003.

Macháčková L. − Dojčár M. Duchovná scéna na Slovensku II. Bratislava: ÚVŠC, 2002.

Retrieved from www.aktuality.sk.

Surmánek Š. Odluka cirkvi od štátu – podmienka a nevyhnutný predpoklad rozvoja modernej občianskej spoločnosti. Politické vedy / štúdie. ISSN 1338-5623 (online verzia). Dostupné na : www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/.

Moravčíková M. − Cipár M. Cisárovo cisárovi. Ekonomické zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností. Bratislava: ÚVŠC, 2001.

Zákon č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.