IDENTIFICATION OF THE FACTORS OF INFLUENCE ON THE FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE AND METHODS OF THEIR NEUTRALIZATION

Руслан Лавров, Ірина Садчикова, Христина Штирхун

Анотація


The article is devoted to the study of risks and threats affecting the financial and economic security of an enterprise. The authors detail the essence and sources of external and internal threats of the enterprise, external and internal factors of influence on the financial and economic security of the enterprise have been described as well. External factors include the following: political, macroeconomic, microeconomic, mesoeconomic, environmental, legal, scientific and technical, and technological, natural and man-made, demographic, social and cultural, information, criminal, moral and psychological. Internal factors include: financial, productive, personnel, material and technical support, investment and technological, marketing, ecological, force majeure and legal.

This scientific paper gives a detailed description of these factors, and also offered methods of protection against threats and neutralization of their negative consequences. Among the main methods the authors selected the following: methods of avoiding threats, methods of localization of threats, methods of transferring risks from threats, methods of compensation, methods of diversification and methods of limitation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Sadchykova, I.V. & Sadchykov, V.S. (2016). Kontseptualni zasady informatsiino-analitychnoho zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Conceptual basis of informational and analytical support of financial and economic security of enterprise]. Finansovi doslidzhennia – Financial research, 1(1), 87-95. Retrieved from http://fr.stu.cn.ua [in Ukrainian].

Kovalenko, D.I. & Moskalenko, T.Yu. Diahnostyka ta neitralizatsiia finansovo-ekonomichnykh ryzykiv v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Diagnostics and neutralization of financial and economic risks in the enterprise management system]. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Standard. Risk Management. Risk Assessment Methods: ISO/IEC 31010:2009. Retrieved from: www.dssu.gov.ua [in Ukrainian].

Susidenko, O.V. (2015). Finansova bezpeka pidpryiemstva: teoriia, metody, praktyka [Financial security of the enterprise: theory, methods, practice]. Kyiv: TSUL [in Ukrainian].

Susidenko, O.V. (2015). Formuvannia systemy zabezpechennia finansovoyi bezpeky pidpryiemstva [Formation of the financial provision system safety of the enterprise]. Candidate’s thesis. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Rusnak, L.R. & Kovalska, I.M. (n.d.). Sfera ryzykiv ta zahroz ekonomichnii bezpetsi subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v Ukraini [Scope of risks and threats to economic security of business entities in Ukraine]. Retrieved from http://int-konf.org [in Ukrainian].

Lavrov, R.V., Sadchykova, I.V. & Shtyrkhun, Kh.I. (2017). Vplyv ryzykiv i zahroz na finansovo-ekonomichnu bezpeku pidpryiemstva [The influence of risks and threats on the financial and economic security of the enterprise]. Strategy and Mechanisms of Providing Financial and Economic Security. V.P. Ichuk (Ed.). Chernihiv: CNUT [in Ukrainian].

Arefieva, O.V. (2009). Ekonomichni osnovy formuvannia finansovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky [Economic fundamentals of the formation of the financial component of economic security]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 1, 98-103 [in Ukrainian].

Gryniuk, N.A. (2009). Innovatsiini pidkhody do vyvchennya stanu finansovoi bezpeky Ukrainy [Innovative approaches to the study of the state of financial security of Ukraine]. Problemy nauky – Problems of science, 1, 8-15 [in Ukrainian].

Kulpynskyi, S. (2000). Rol finansovoi bezpeky Ukrainy v pohlyblenni intehratsiinykh stosunkiv z yevropeyskymy krainamy [The role of financial security of Ukraine in deepening of integration relations with european countries]. Finansova konkurentsiia – Financial competition, 5, 34 [in Ukrainian].

Orlyk, O.V. (n.d.). Analiz faktoriv vplyvu na ekonomichnu bezpeku pidpryiemstv ta metody zakhystu vid zahroz i neitralizatsii yikh naslidkiv [Analysis of factors affecting the economic security of enterprises and methods for protecting against threats and neutralizing their consequences]. Retrieved from http://dspace.oneu.edu.ua [in Ukrainian].

Vasyltsiv, T.G. & Yaroshko, O.R. (2011). Finansova bezpeka pidpryiemstva: mistse v systemi ekonomichnoi bezpeky ta priorytety posylennia na postkryzovomu etapi rozvytku ekonomiky [Financial security of the enterprise: a place in the system of economic security and priorities of strengthening at the post-crisis stage of economic development]. Zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy – Collection of scientific and technical works of the National Forestry University of Ukraine, 21(2), 132-136 [in Ukrainian].

Musataeva, M.O. (2015). Istochniki, vidy i faktory ugroz ekonomicheskoi bezopasnosti, sozdaniie sluzhby ekonomicheskoi bezopasnosti [Sources, types and factors of threats to economic security, creation of the service of economic safety]. Nauchno-metodicheskii elektronnyi zhurnal “Kontsept” – Scientific-methodical electronic journal “Concept”, 23, 26-30. Retrieved from http://e-koncept.com [in Russian].

Dubrova, O.S. (2002). Suchasnyi pohlyad na ryzyk-menedzhment yak vazhlyvu skladovu systemy upravlinnia pidpryiemstvom [Contemporary view of risk management as an important component of the enterprise management system]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine, 1(8), 446-452 [in Russian].

Donets, L.I. Shepelenko, O.V. & Barantsev, S.M. (2012). Obgruntuvannia hospodarskykh rishen ta otsiniuvannia ryzykiv [Rationale for business decisions and risk assessment]. L.I. Donets (Ed.). Kyiv: TSUL [in Ukrainian].

Krystyniak, M.B. (n.d.). Vyznachennia zahroz dlia ekonomichnoi bezpeky maloho pidpryiemnytstva ta formuvannia alhorytmu protydii yim [Determination of threats to the economic security of small business and the formation of an algorithm for counteracting them]. Retrieved from http://nz.uad.lviv.ua [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.