ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ

Юлія Павлюченко

Анотація


У статті здійснено аналіз таких понять як механізм, правовий механізм, економічний механізм. На їх основі досліджено визначення поняття економікоправового механізму, його ролі для ефективного функціонування аграрного ринку. Також приділено увагу співвідношенню економіко-правового механізму з державним регулюванням аграрного ринку. На підставі проведеного аналізу запропоновано визначення економіко-правового механізму функціонування аграрного ринку та пропозиції щодо його формування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державну підтримку сільського господарства: Закон України від 24 червня 2004 р., № 1877-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 49. Ст. 527. (Із змінами). [2] Семчик В.І. Навчаючись, навчаю… Вибрані праці. Київ: Спринт-Сервіс, 2012. 596 с. [3] Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності: автореф. дис. … доктора юрид. наук. Київ, 2001. 34 с. [4] Екологічне право: підручник. За ред. А.П. Гетьмана. Харків: Право, 2013. 432 с. [5] Романко С.М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 19 с. [6] Костенко В.О. Економіко-правове забезпечення використання та охорони земель: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2015. 19 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9999. [7] Стойка В.О. Соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова агропродовольчого ринку. Економіка харчової промисловості. 2014. № 4. С. 79–83. [8] Прилуцький Р.Б. Правові механізми у сфері господарювання. Юридична наука. 2013. № 5. С. 26–39. [9] Альберда Т.Г. Механізм як загальнонаукова і правова категорія ("правовий механізм"). Молодий вчений. 2013. № 2. С. 64–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2013_2%2802%29__13. [10] Словник української мови в 11 томах. Том 4. 1973. С. 695. URL: http://sum.in.ua/p/4/695/1. [11] Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: підручник. За ред. В.Г. Федоренка. Київ: Алерта, 2008. 487 с. [12] Варченко О.М., Даниленко А.С. Складові економічного механізму сталого розвитку сільського господарства. Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць. Білоцерк. нац. аграр. ун-т., Біла Церква, 2012. Вип. 8. С. 5–10. URL: www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. [13] Сафонов І.П. Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2007. 20 с. URL: www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe. [14] Ульянченко Ю.О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України. Державне будівництво. 2007. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_56.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.