EXPORT UHORSKÉHO VÍNA DO POĽSKA A VÝCHODNÉ SLOVENSKO V SLOVENSKEJ A ČESKEJ HISTORIOGRAFII

Matúš Vojna

Анотація


V uhorsko-poľskom obchode, predovšetkým v ranom novoveku, predstavovalo víno jeden z najdôležitejších obchodných artiklov, ktorý sa do Poľska vyvážal, najmä cez územie dnešného východného Slovenska. Popredné miesto v tomto obchode zohrávali najmä východoslovenské slobodné kráľovské mestá, tzv. Pentapolitana (Košice, Prešov, Sabinov, Bardejov, Levoča a neskôr aj Kežmarok), kadiaľ viedli dôležité obchodné cesty cez územie Šariša a Spiša. Dôležitú úlohu zohrávali aj obchodné cesty vedúce cez Zemplín a jeho zemepanské mestečká, v ktorých sa nachádzali tridsiatkové stanice, ako napr. Stropkov a Humenné. V našom príspevku sa snažíme podať komplexný prehľad o doterajšej slovenskej a českej historiografii venovanej vývozu vína do Poľska cez a z dnešného východného Slovenska, ktorej sa síce venovala určitá pozornosť v parciálných štúdiách niekoľkých odborníkov, ako napr. Pavel Horváth, Štefan Kazimír, Marie Marečková, Alžbeta Gácsová, Peter Kónya, Miloslava Bodnárová a ďalší, ale určite by si v budúcnosti zaslúžila aj svoje komplexné spracovanie.


Повний текст:

PDF

Посилання


Horváth, Pavel (1955). Obchodné styky Levoče s Poľskom v druhej polovici XVI. storočia. In Historické štúdie I. Bratislava.

Horváth, Pavel (1965). Príspevok k obchodným stykom východoslovenských miest s Poľskom a Sedmohradskom v 16. – 17. storočí. In Nové obzory 7. Prešov – Košice.

Novotný, Ján (1961). Vývoj priemyselnej výroby na Slovensku v prvej polovici 19. storočia. Bratislava.

Hapák, Pavel – Sninčák, Jozef (1965). Prešov v rokoch 1711 – 1848. In Sedlák, Imrich (zost.). Dejiny Prešova 1. Prešov – Košice.

Deák, Ladislav (1963). Bardejovský obchod a bardejovská obchodná cesta v prvej polovici 15. storočia. In Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Historica XIV. Bratislava.

Halaga, Ondrej R. (1966). Spojenia slovenských miest s Poľskom a Rusou do 16. stor. In Historické štúdie XI. Bratislava.

Halaga, Ondrej R. (1968). O stykoch krajov Slovenska s juhoslovanskými v stredoveku. In Hrozienčik, Jozef (red.). Československo a Juhoslávia. Z dejín československo-juhoslovanských vzťahov. Bratislava.

Halaga, Ondrej R. (1988). Pakty vzájomnosti obchodných stredísk Krakova a Košíc. In Historický časopis. Vol. 36, No. 2.

Halaga, Ondrej R. (1989). Domínium mesta Košíc a jeho agrikultúra. In Agrikultúra 22. Bratislava.

Halaga, Ondrej R. (2008). Veľký obchod západ – východ a stredná Európa. In Halaga, Ondrej R. Memorabilia z Európy a vlasti. Prešov.

Halaga, Ondrej R. (1967). Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc. Košice.

Halaga, Ondrej R. (1975). Košice – Balt. Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275 – 1526). Košice.

Ostrolúcka, Milena (1993). Mestské hospodárenie Košíc v 17. storočí v zrkadle prameňov archívu mesta Košíc. In Slovenská archivistika. Vol. 28, No. 1.

Špiesz, Anton (1969). Balkánski obchodníci na Slovensku v 18. storočí. In Historické štúdie XIV. Bratislava.

Špiesz, Anton (1973). Mesto Prešov v rokoch 1681 – 1781. In Nové obzory 15. Prešov – Košice.

Špiesz, Anton (1983). Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680 – 1780. Košice.

Jankovič, Vendelín (1967). Dejiny mesta Bardejova za feudalizmu. In Sedlák, Imrich (zost.). 60 rokov Šarišského múzea v Bardejove. Bardejov – Košice.

Jankovič, Vendelín (1975). V období vrcholného feudalizmu. In Kokuľa, Andrej – Lukáč, Andrej – Tajták, Ladislav (zost.). Dejiny Bardejova. Bardejov – Košice.

Jankovič, Vendelín (1975). Neskorý feudalizmus a jeho kríza pred buržoáznou revolúciou 1848. In Kokuľa, Andrej – Lukáč, Andrej – Tajták, Ladislav (zost.). Dejiny Bardejova. Bardejov – Košice.

Gácsová, Alžbeta (1969). K hospodáreniu mesta Bardejova koncom prvej polovice 16. storočia. In Sedlák, Imrich (zost.). Šarišské múzeum v Bardejove 2. Bardejov – Košice.

Gácsová, Alžbeta (1970). Príspevok k obchodným stykom Bardejova s Poľskom v prvej polovici 16. storočia. In Historické štúdie XV. Bratislava.

Gácsová, Alžbeta (1972). Spoločenská štruktúra Bardejova v 15. storočí a v prvej polovici 16. storočia. Bratislava.

Kazimír, Štefan (1977). Základné rysy obchodu Prešova v 16. a 17. storočí. In Nové obzory 19. Prešov – Košice.

Kazimír, Štefan (1979). Východné Slovensko v stredoeurópskom obchode 16. storočia. In Nové obzory 21. Prešov – Košice.

Rozložníková, Virginia (1977). Tridsiatkový register mesta Kežmarku z rokov 1480 – 1498. K slovensko-poľským obchodným stykom. In Slovenská archivistika. Vol. 12, No. 2.

Hejl, František (1973). Východoslovenská města a jejich místo ve struktuře středoevropských obchodních vztahů v období rozvitého a pozdního feudalismu. In Historický časopis. Vol. 21, No. 3.

Fišer, Rudolf (1978). Obchodné styky Levoče se zahraničím v 17. století. In Československý časopis historický. Vol. 26, No. 6.

Fišer, Rudolf (1980). Krakovský trh ve druhé polovině 17. století a jeho význam pro moravská a slovenská města. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity – řada historická. Vol. 29, No. 27.

Hejl, František – Fišer, Rudolf (1982). Obchod východoslovenských měst se zahraničím ve století protihabsburských povstání. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity – řada historická. Vol. 31, No. 29.

Hejl, František – Fišer, Rudolf (1984). Obchod východoslovenských miest so zahraničím v 17. storočí. In Historický časopis. Vol. 32, No. 6.

Marečková, Marie (1973). Prešov v uhersko-polských obchodních vztazích počátkem 17. století. In Historický časopis. Vol. 21, No. 3.

Marečková, Marie (1978-1979). Majetková struktura bardějovských obchodníku v prvé polovině 17. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity – řada historická. Vol. 27-28, No. 25-26

Marečková, Marie (1980). Sezonalita prešovského a bardějovského obchodu v prvé polovině 17. století. In Nové obzory 22. Prešov – Košice.

Marečková, Marie (1980). Úloha Prešova jako centra obchodu s vínem v prvé polovině 17. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity – řada historická. Vol. 29, No. 27.

Marečková, Marie (1987). K aktivitě tzv. balkánských obchodníků v prvé polovině 18. století v karpatské oblasti. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity – řada historická. Vol. 36, No. 34.

Marečková, Marie (1982). Východoslovenská města za Bethlenova povstání. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity – řada historická. Vol. 31, No. 29.

Marečková, Marie (1978). Společenská struktura Bardějova v prvé polovině XVII. století. Brno.

Marečková, Marie (1984). Spoločenská struktura Prešova v 17. století. Brno.

Marečková, Marie (1995). Východoslovenská města a měšťanstvo na prahu novověku. Brno.

Uličný, Ferdinand (1965). Vznik a rozvoj mesta do začiatku 16. storočia. In Sedlák, Imrich (zost.). Dejiny Prešova 1. Prešov – Košice.

Suchý, Michal (1965). Prešov v období tureckých vojen a protihabsburských povstaní (1526 – 1711). In Sedlák, Imrich (zost.). Dejiny Prešova 1. Prešov – Košice.

Hapák, Pavel – Sninčák, Jozef (1965). Prešov v rokoch 1711 – 1848. In Sedlák, Imrich (zost.). Dejiny Prešova 1. Prešov – Košice.

Suchý, Michal (1974). Dejiny Levoče 1. Levoča – Spišská Nová Ves – Košice.

Halaga, Ondrej R. (1962). Dejiny feudalizmu. In Sedlák, Imrich (red.). Sabinov a okolie. Sabinov – Košice.

Bodnárová, Miloslava (2000). Sabinov v stredoveku (do r. 1640). In Kónya, Peter (zost.). Dejiny Sabinova. Sabinov.

Kónya, Peter (2000). Sabinov v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia (1640 – 1710). In Kónya, Peter (zost.). Dejiny Sabinova. Sabinov.

Kónya, Peter (2000). Sabinov v 18. storočí (1711 – 1780). In Kónya, Peter (zost.). Dejiny Sabinova. Sabinov.

Eliáš, Štefan a kol. (2007). Dejiny Košíc v dátach 1. diel. Pravek a stredovek. Košice.

Eliáš, Štefan – Ostrolúcka, Milena (2011). Hospodársky život Košíc v 16. a 17. storočí. In Eliáš, Štefan a kol. Dejiny Košíc v dátach 2. diel. Včasný novovek 1526 – 1711. Košice.

Eliáš, Štefan – Ostrolúcka, Milena (2014). Hospodársky život Košíc 1700 – 1790. In Eliáš, Štefan a kol. Dejiny Košíc v dátach 3. diel / A. Novovek 1711 – 1849. Košice.

Eliáš, Štefan – Ostrolúcka, Milena (2014). Ekonomická bieda Uhorska a rozvoj deľby práce. In Eliáš, Štefan a kol. Dejiny Košíc v dátach 3. diel / B. Novovek 1711 – 1849. Košice.

Uličný, Ferdinand (1992). Mestečko Vranov v 14. – 17. storočí. In Michnovič, Imrich (zost.). Dejiny Vranova nad Topľou. Vranov nad Topľou – Košice.

Beňko, Ján (1994). Stropkov v období uhorského feudalizmu. In Beňko, Ján a kol. Stropkov – monografia mesta. Stropkov – Martin.

Bodnárová, Miloslava (2002). Humenné v stredoveku. In Fedič, Vasiľ (zost.). Dejiny Humenného. Humenné.

Adam, Ján (2002). Humenské panstvo. In Fedič, Vasiľ (zost.). Dejiny Humenného. Humenné.

Halaga, Ondrej R. (1987). Podiel Slovenska na európskom obchode v stredoveku. In Jurkovič, Ján (zost.) Zborník prednášok z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava – Banská Bystrica.

Hejl, František (1987). Místo a význam východoslovenských měst a jejich hospodářská funkce v středoevropských směnných vazbách za pozdního feudalismu. In Jurkovič, Ján (zost.) Zborník prednášok z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava – Banská Bystrica.

Baďurík, Jozef (1987). Obchod s malokarpatským vínom v období neskorého feudalizmu. In Jurkovič, Ján (zost.) Zborník prednášok z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava – Banská Bystrica.

Chalupecký, Ivan (1987). K medzinárodným spojeniam levočských obchodníkov v 18. storočí. In Jurkovič, Ján (zost.) Zborník prednášok z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku. Bratislava – Banská Bystrica.

Bodnárová, Miloslava. (2001). Obchod Košíc s vínom v 16. storočí. In Baďurík, Jozef –Kónya, Peter – Pekník, Radovan (eds.). Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov.

Marečková, Marie (2001). Export uherského vína do Polska v raném novověku prostřednictvím východoslovenských měst. In Baďurík, Jozef –Kónya, Peter – Pekník, Radovan (eds.). Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov.

Tandlich, Tomáš (2001). Mešťania, obchodný cech a obchod s vínom v Prešove v 17. storočí. In Baďurík, Jozef –Kónya, Peter – Pekník, Radovan (eds.). Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov.

Leśniak, Franciszek (2001). Import wina węgierskiego do Polski przez Krosno w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia. In Baďurík, Jozef –Kónya, Peter – Pekník, Radovan (eds.). Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska. Prešov.

Petrovics, István (2005). Kontakty miest južného Zadunajska a južnej časti Dolnej zeme s mestami Horného Uhorska v stredoveku. In Csukovits, Enikő – Lengyelová, Tünde (eds.). Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Prešov – Bratislava.

Kónya, Peter (2005). Spoločnosť hornouhorských miest v 17. storočí. In Csukovits, Enikő – Lengyelová, Tünde (eds.). Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Prešov – Bratislava.

Bodnárová, Miloslava (1994-1995). Obchod a obchodníci Košíc v 16. storočí. In Historica Carpatica 25 – 26. Košice.

Bodnárová, Milica (1998). Poľnohospodárska výroba Prešova a prešovských mešťanov v 16. storočí. In Sedlák, Vincent (zost.). Zborník príspevkov k slovenským dejinám. K životnému jubileu univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc. Bratislava.

Žadanský, Juraj (2002). Z dejín tokajského vinohradníctva a vinárstva. In Brindza, Ján (ed.). Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Zborník z I. odborného seminára konaného dňa 29. 10. 1996 v Trebišove. Nitra – Trebišov.

Žadanský, Juraj (2002). Z histórie ochrannej značky Tokaj a označenia pôvodu tokajské víno. In Brindza, Ján (ed.). Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Zborník referátov z II. odborného seminára konaného dňa 25. októbra 2001 v Trebišove. Nitra – Trebišov.

Žadanský, Juraj – Žadanská, Anna (2006). Bardejovské stredoveké listiny o vlastníctve viníc a obchode s vínom z Podhoria (Hegyalja) a Zemplínskych vrchov v druhej polovici 15. storočia. In Brindza, Ján (ed.). Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku ´05. VI. odborný seminár, 23.-24. jún 2005. Nitra.

Žadanský, Juraj (2006). Vývoz uhorského vína do Poľska po miestnych a krajinských cestách Zemplínskej župy (trhy, mýtnice a colnice). In Brindza, Ján (ed.). Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku ´05. VI. odborný seminár, 23.-24. jún 2005. Nitra.

Žadanský, Juraj (2006). Držba viníc hornouhorských kráľovských miest v tokajskom Podhorí (Hegyalja) a vývoz tokajského vína do Poľska v závere 17. a priebehu 18. a 19. storočia. In Brindza, Ján (ed.). Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku ´05. VI. odborný seminár, 23.-24. jún 2005. Nitra.

Žadanský, Juraj (1998-1999). Z dejín tokajského vinohradníctva a vinárstva. In Historica Carpatica 29 – 30. Košice.

Žadanský, Juraj (2002). Z histórie ochrannej značky Tokaj a označenia pôvodu tokajské víno. In Historica Carpatica 33. Košice.

Žadanský, Juraj (2003). Vývoz uhorského vína do Poľska po miestnych a krajinských cestách Zemplínskej župy (trhy, mýtnice a colnice). In Historica Carpatica 34. Košice.

Žadanský, Juraj (2003). Držba viníc hornouhorských kráľovských miest v tokajskom Podhorí a vývoz tokajského vína do Poľska v závere 17. a priebehu 18. a 19. storočia. In Historica Carpatica 34. Košice.

Žadanský, Juraj (2006). Podiel spišských miest na držbe viníc a obchode s uhorským vínom v 16. – 18. storočí. In Historica Carpatica 37. Košice.

Žadanský, Juraj – Žadanská, Anna (2006). Bardejovské stredoveké listiny o vlastníctve viníc a obchode s vínom z Podhoria (Hegyalja) a Zemplínskych vrchov v druhej polovici 15. storočia. In Historica Carpatica 37. Košice.

Žadanský, Juraj (2009). Z dejín a súčasnosti tokajského vinohradníctva a vinárstva. Trebišov.

Kónya, Peter (2002). Tokajské víno v hospodárstve Prešova, Bardejova a Sabinova v 17. storočí. In Brindza, Ján (ed.). Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Zborník referátov z II. odborného seminára konaného dňa 25. októbra 2001 v Trebišove. Nitra – Trebišov.

Domenová, Marcela (2011). K hospodáreniu mesta Prešov na základe daňovej-účtovnej knihy z rokov 1528 – 1537. In Annales historici Presovienses. Vol. 11, No. 2.

Bodnárová, Miloslava (2015). Obchod Prešova v stredoveku. In Annales historici Presovienses. Vol. 15, No. 1.

Adam, Ján (2014). Vinohradníctvo vo Vinnom v rokoch 1849 – 1918. In Molnár, Martin (zost.). Vinianske vinohradníctvo a vinárstvo. Vinné.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.