FINANCOVANIE ŠPORTU Z VEREJNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU

Daniela Palaščáková, Lenka Palaščáková

Анотація


Šport sa v súčasnej dobe stal osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy. Zložitý komplex vstupov a výstupov predstavuje financovanie športu, na ktoré má vplyv celý rad ďalších činiteľov ako vláda, parlament, štátne inštitúcie, samospráva, športové organizácie,  samotní účastníci športových aktivít, podnikateľské prostredie, verejnosť, legislatíva, celková ekonomická situácia v štáte a pod. Cieľom príspevku je analyzovať financovanie športu zo štátnych zdrojov v Slovenskej republike a pokúsiť sa naznačiť najzávažnejšie oblastí a cesty k zvýšeniu transparentnosti, objektívnosti a spravodlivosti pri využívaní verejných zdrojov. 


Повний текст:

PDF

Посилання


1 Sznajder, A. (2007). Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego. Gospodarka narodowa, Nr 10/2007.

2 Weiss, O. (2000). Sport jako společenský jev. In Slepička, P., Slepičková, I. (eds). Sport, stát, společnost: studijní materiály. Praha: Univerzita Karlova.

3 Hyland, D. A. (1990). Philosophy of sport. St. Paul: Paragon House.

4 Choutka, M. (1978). Sport a společnost. Praha: Olympia.

5 Sekot, A. (2004). Sociální dimenze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií.

6 Miller, T. et al. (2001). Globalization and sport: playing the world. London: SAGE Publications.

7 Sekot, A. (2008). Sociologické problémy sportu. Vyd. 1. Praha: Sociologie (Grada).

8 Kislingerová, E., & Nový, I. a kol. (2005). Chování podniku v globalizujícím se prostředí. I. vyd. Praha : C. H. Beck. 422 s.

9 Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. www.minedu.sk. Retrieved from www.minedu.sk/9027-sk/koncepcia-statnej-politiky-v-oblasti-sportu slovensky-sport-2020/.

10 Zákon č. 440/2015 Z. z., o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11 Hobza, V., Rektořík J. a kol. (2006). Základy ekonomie sportu. Praha: Czechia: Ekopress, s.r.o.

12 Výdavky z rozpočtu MŠVVaŠ SR na šport. rozpocet.sk. Retrieved from www.rozpocet.sk/web/#/rozpocet/VS/kapitoly/0/kapitola/20/detail.

13 Slovenský športový portál. sport.iedu.sk. Retrieved from https://sport.iedu.sk/Page/urovne-financovania.

Spoločnosť KPMG predstavila výsledky štúdie koncepcia financovania športu v Slovenskej republike, ktorú si objednal SOV. www.olympic.sk. Retrieved from www.olympic.sk/aktuality-sov/spolocnost-kpmg-predstavila-vysledky- studie-koncepcia-financovania-sportu-v-slovenskej-republike-ktoru-si-objednal-sov.

15 Štátne dotácie. www.itretisektor.sk. Retrieved from http://itretisektor.sk/statne_dotacie.

16 Vláda Slovenskej republiky 2012: Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Retrieved from www.minedu.sk/koncepcia-statnej-politiky-v-oblasti-sportu-slovensky-sport-2020/.

17 Znášik, A. (2012). Decentralizácia financovania športu ako cesta k väčšej transparentnosti, objektívnosti a spravodlivosti pri využívaní verejných zdrojov. In. I. športové fórum na Slovensku. Zborník z I. Športového fóra na Slovensku. Bratislava: Slovenská olympijský výbor.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.