СВОБОДА ТА ПРИМУС ЯК КЛЮЧОВІ АТРИБУТИ ПРАВОВОГО БУТТЯ У ВЧЕННІ ІММАНУЇЛА КАНТА

Юрій Гоцуляк

Анотація


Стаття присвячена аналізу правового вчення Канта, а також його внеску в онтологічне праворозуміння через розкриття категорій свободи та примусу та особливостей їх взаємозв’язку. Обґрунтовується позиція, що правове буття – це умови для сумісності, тобто це те, що дає можливість для співбуття бути. Із правової доктрини Канта випливає, що необхідність імперативів продиктована самим правовим буттям як умовою спілкування, адже без них неконтрольоване свавілля може взагалі припинити співіснування, перетворивши його в руйнівний хаос. Аналізується положення, що право дає умови для співбуття, а тому не є регулятором внутрішніх людських афектів. Звідси Кант і виводить зв'язок права і моралі, обидва явища впорядковують, але різні сторони, буття людини – внутрішню та зовнішню. Для Канта природний стан – це сукупність індивідуальних, нічим не обмежених свобод. Точкою переходу від природного до громадянського стану, де розгортаються атрибути правового буття, – є примус. Внутрішній обов’язок є точкою відліку правового.

Те, що прийнято називати правовою поведінкою, Кант називає проявами свободи, підкреслюючи, що свобода є відправною точкою нашого буття. Без свободи правове буття людей зводилось би до інстинктів, і вести мову про таку онтологічну категорію не було б сенсу. У статті доводиться позиція, що уявлення про чисте право це квінтесенція правосвідомості, що дає можливість пояснити не результат розгортання правових атрибутів у правовій системі, а їх генезис.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кант И. Метафизика нравов в двух частях. 1797. Сочинения в шести томах. Москва: «Мысль», 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 107-438.

Шевцов С. Собственность как проекция свободы и основание права в учении Канта. Sententiae. 2015. № 2. С. 108-124.

Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля. Гілея: науковий вісник. 2013. № 75. С. 281-283.

Павлова Т.С. Співвідношення моралі і права у філософії І. Канта (історико-філософський аналіз): автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05. Дніпропетровськ, 2007. 18 с.

Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Е. Канта. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 10-17.

Кант И. Критика практического разума. Сочинения в шести томах. Москва: "Мысль", 1965. Т. 4. Ч. I. С. 311-501.

Кант І. Критика чистого розуму. Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. Київ: Юніверс. 2000. 504 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.