ІМІТАЦІЙНА ЮРИДИЧНА КЛІНІКА З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Олена Титова, Катерина Калаченкова

Анотація


Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам юридичної клінічної освіти в Україні.

Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів юридичної клінічної освіти в цілому та імітаційної юридичної клініки з господарського права зокрема, та обґрунтування шляхів удосконалення нормативних засад і практичної роботи у цій сфері.

Досліджено стан розробки проблематики визначення сутності поняття «юридична клініка», проаналізовано окремі аспекти її становлення та розвитку в Україні та зарубіжних країнах. Зазначено, що у світі суспільні відносини, які виникають у процесі надання правової допомоги, не є на сьогодні єдиним предметом діяльності юридичних клінік. Обґрунтовано доцільність більш активного впровадження методів навчання, які відповідають сучасним потребам та викликам. Узагальнено досвід роботи юридичної імітаційної клініки з господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса. Визначено основні  напрями розвитку діяльності юридичної імітаційної клініки з господарського права. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, спрямованих на більш ефективну організацію діяльності юридичної клініки у структурі вищого навчального закладу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Хватик Ю. А. Роль юридической клиники в системе практико-ориентированного образования Республики Беларусь. Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 1 (54). С. 99–105.

Шерайзина Л. О. Школа правового просвещения: учеб.-метод. пособие. Брест: БрГУ, 2017. 285 с.

Савелова Ю. М. Поняття «юридичної клінічної освіти» в Україні. Актуальна юриспруденція: матер. наук.-практ. Інтернет-конференції (5.03.2013 р.). URL: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=488%3A060313-06&catid=60%3A1-0313&Itemid=75〈=ru.

Воробйов В. Д. Роль юридичних клінік у становленні професії правника. Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2017. 125 с.

Дубчак Н. С. Юридичні клініки в системі захисту прав і свобод людини та громадянина: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2014. 22 с.

Галай А. О. Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань юридичного спрямування в Україні: дис. … доктора юрид. наук. Київ, 2015. 36 с.

Горбатова М. Г., Ходотова М. А. Cравнительный анализ развития юридической клиники в США и в России. Юридическая клиника. Выпуск III: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая клиника в системе высшего юридического образования и в сфере оказания бесплатной юридической помощи. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013. 242 с.

Дубчак Н. С. Досвід організації та діяльності юридичних клінік в країнах правової системи англо-американського типу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Серія: ПРАВО. Випуск 21. Частина ІІ. Том 1. С. 36-38.

Куулар Р. Н Развитие юридических клиник при университетах зарубежных стран (на примере Колумбийского университета). Юридическая клиника. Выпуск III: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая клиника в системе высшего юридического образования и в сфере оказания бесплатной юридической помощи». СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013. 242 с.

Галай А. Становлення юридичної клінічної освіти в Україні та у деяких інших країнах світу. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. № 4. 2014. С. 39-48.

Юридические клиники в Америке. URL: http://law-clinic.net/legal/210/304/.

Глущенко Н. О. Інформування населення про фіктивне підприємництво юридичними клініками в Україні. Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ, 2017. 125 с.

Самарін А. М. До питання визначення теоретико-правового статусу юридичних клінік в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. № 1. С. 27-29.

Йосилевич И. С. Юридическая клиника. Юридическая газета. 1897. № 15. URL: http://oldlawbook.narod.ru/clinik.htm.

Воскобитова Л. А. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. Москва: Дело, 2001. 416 с.

Савчин М. В., Менджул М. В., Навроцький В. В. Основи юридичної клінічної практики: навч.-метод. посібник. Ужгород: Вид-во: О. Гаркуші, 2007. 127 с.

Худойкина Т. В., Рязанов А. А. Роль юридической клиники в подготовке будущего юриста. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 5 (3). С. 119-121.

Беляева Е. Управляющий партнер юридической компании «Bossom Group» Диана Коломийцева: «Юрист-инхаус и внешний советник имеют два разных типа профессионального мышления». Закон і бізнес. № 28 (1378). 14.07-20.07.2018. URL: https://zib.com.ua/ru/print/133706-upravlyayuschiy_partner_yuk_bossom_group_diana_kolomiyceva_y.html.

Романова Н. Л. Юридическая клиника как инновационный метод гуманитарного образования. Юридическая клиника. Выпуск III: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Юридическая клиника в системе высшего юридического образования и в сфере оказания бесплатной юридической помощи». СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013. 242 с.

Соколенко О. Л. Юридична клініка в правоосвітній діяльності. Вісник Академії митної служби України. Сер. Право. 2009. № 1. С. 40-44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2009_1_6.

Алмаші М. М. Захист прав людини неурядовими правозахисними організаціями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2015. Випуск 32. Том 1. С. 98-103.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.