ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Тетяна Міхайліна

Анотація


У статті досліджуються шляхи виникнення правового нігілізму в українському суспільстві та можливі засоби його подолання.

Зроблено висновок, що правовий нігілізм має глибоке коріння в Україні і породжується десятиліттями зневіри людей у праві. Варто зазначити, що причинами правового нігілізму часто виступають не власне правові чинники, а вплив негативних процесів, що відбуваються в інших підсистемах соціуму. Для українського суспільства характерним є правовий нігілізм не у чистому вигляді, а з нашаруванням майже усіх деформованих типів правосвідомості.

Для нівелювання негативних наслідків правового нігілізму, який позначається на усіх сферах правового і не правового буття, доцільно використовувати комплекс засобів безпосереднього та опосередкованого спрямування. До засобів безпосереднього впливу слід відносити правове виховання та правову освіту (із домінуванням першої складової). В той час, як засобами опосередкованого впливу слід назвати комплекс засобів, серед яких виокремлюються: 1) власнеюридичні; 2) загальносоціальні; 3) економічні; 4) інформаційні; 5) організаційні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Ленинград, 1972. 296 c.

Туманов В.А. О правовом нигилизме. Сов. гос-во и право. 1989. № 10. С. 161-165.

Гранат Н.Л. Правосознание и правовое воспитание. Общая теория государства и права: академический курс: в 2-х т. Под ред. М.Н. Марченко. Москва, 1998. Т.2: Теория права. С. 2-8.

Чернєй В.В. Подолання правового нігілізму – важлива умова розбудови правової держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 1999. 20 с.

Волошенюк О.В. Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2000. 16 с.

Макарова О.В. Правовий нігілізм: теоретико-правовий аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2010. 21 с.

Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали». Правоведение. 1994. № 2. С. 39-46.

Максимова И.М. Правосознание как источник правового поведения личности: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Тамбов, 2005. 243 с.

Демічева В.В. Правова свідомість як елемент правової системи в умовах демократичного розвитку України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 20 с.

Цимбалюк М.М. Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2004. 17 с.

Тригубенко Г.В. Роль міліції в подоланні правового нігілізму в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. 20 с.

Бова А.А. Зміст і структура правосвідомості населення України: автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.03. Київ, 2001. 22 с.

Тосунян Г.А., Иванов Э.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России. Государство и право. 2000. № 1. С. 41-47.

Боднар В.Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави. Науковий вісник Київськ. нац. ун-ту внутр. справ. 2010. № 2. С. 24-28.

Михайлина Т.В. Базовые характеристики правосознания как интегративного элемента правовой системы. Научные труды "Адилет". 2017. № 3. С. 26-32.

Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 312 с.

Міхайліна Т.В. Деформації правосвідомості: виклик якісним змінам правової реальності. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 2. С. 19-22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.