ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТАВИ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Костянтин Оверковський

Анотація


Статтю присвячено окремим аспектам застави прав промислової власності. Метою статті є обґрунтування положень щодо вдосконалення правового регулювання застави прав промислової власності.

В статті проаналізовано спеціальну юридичну літературу і положення чинного законодавства в сфері застави прав промислової власності, запропоновано певні доповнення чинного законодавства в даній сфері. На підставі проведеного дослідження узагальнено перелік критеріїв, яким мають відповідати права промислової власності для використання їх у якості предмету застави. Проведено дослідження та доведено майнові права, на які саме об’єкти промислової власності не можуть бути предметом застави, а які об’єкти можуть бути предметом застави.


Повний текст:

PDF

Посилання


Коваль І. Ф. Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 272 c.

Рузакова О. А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 2007. 499 с.

Financing Alternatives for Companies. Using Intellectual Property as Collateral. Stout Risius Rose, LLC. 2019. URL: www.stout.com/en/insights/article/financing-alternatives-companies-using-intellectual-property-collateral (дата звернення 11.11.2019).

Сфера IT принесла Украине 3,6 миллиарда долларов. Економічна правда за 15.01.2018 р. URL: www.epravda.com.ua/rus/news/2018/01/15/633027/ (дата звернення 11.11.2019).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р., № 2654-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 47 (24.11.92). Ст. 642

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р., № 1255-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 11 (12.03.2004). Ст. 140.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата набрання чинності для України 25 грудня 1991 р.). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення 11.11.2019).

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Нижний С. В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2007. 20 с.

Кодинець А. О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: нормативне регулювання та теоретичне дослідження. Адміністративне право і процес. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2015. №1 (11). URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/1-11-2015/item/422-dohovir-zastavy-maynovykh-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-normatyvne-rehulyuvannya-ta-teoretychne-doslidzhennya-kodynets-a-o (дата звернення 11.11.2019).

Атаманова Ю. Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків., 2003. 211 с.

Кізлова О. С. Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 211-217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_46 (дата звернення 11.11.2019).

Крушина О. Г. Залог исключительных прав: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2005. 155 c.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р., № 996-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40 (08.10.99). Ст. 365.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р., № 242. Офіційний вісник України. 1999. № 44 (19.11.99). Ст. 2206.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р., № 291. Офіційний вісник України. 1999. № 52 (14.01.2000). Ст. 2606.

Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999 р., № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32 (13.08.99). Ст. 267.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р., № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7 (15.02.94). Ст. 36.

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р., № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30 (22.07.2016). Ст. 542.

Тверезенко О. Договір застави майнових прав інтелектуальної власності: загальні положення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2010. № 2. С. 57-66. URL: www.ndiiv.org.ua/Files2/2010_2/tverezenko.pdf (дата звернення 11.11.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.