ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Юлія Бойко

Анотація


У статті розкриваються основні проблеми формування усього суб’єктно-об’єктного складу муніципальної влади. Здійснено аналіз об’єкта реформування місцевого самоврядування, що в свою чергу впливає на формування компетенційної бази місцевого самоврядування. З’ясовано причини, які на сучасному етапі стримують процес реформування місцевого самоврядування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р., № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування): Проект Закону від 26.06.2014 р., № 4178а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=5151.

Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування в Україні: аксіологічні підходи до пошуку національної моделі / М.О. Баймуратов; за заг. ред. К.В. Балабанова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: зб. тез наук. праць. – Маріуполь: МДУ, 2012. – 224 с.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Буряк Т.М. Конституційно-правова регламентація об’єктного складу місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Т.М. Буряк; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2007. – 214 с.

Конституційна Асамблея розглянула питання реформи місцевого самоврядування: Офіційне Інтернет-представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.president.gov.ua/news/25484.html.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р.: Хартія Ради Європи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

Шаповал В.М. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування / В.М. Шаповал// Право України. – 2002. – № 3. – С. 48-54.

Батанов О.В. Концептуальні аспекти реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні / О.В. Батанов// Право України. – 2009. – № 12. – С. 117­125.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.